Can you name these Corpse Party characters?

Can you name these Corpse Party characters?

I will show you pictures of Corpse Party characters and see if you can name them correctly.

published on June 05, 20216 responses 0
Next »
1/21

1

1
Seiko Shinozaki
Seiko Shinohara
Seiko
Shinozaki Seiko
2/21

2

2
Bluyumi Shinozaki
Ayumi Shinozaki
Sachiko Shinozaki
Blue Shinozaki
3/21

3

3
Sachiko Samara
Samara Shinozaki
Sachiko Shinozaki
Sachiko Morgan
4/21

4

4
Yoshiki Kishinuma
Yoshi Kishinma
Yoshikazu Yoshimura
Yoshiki Shinozaki
5/21

5

5
Satoshi Mochida
Yuki Mochida
Yuka Satoshi
Yuka Mochida
6/21

6

6
Naomi Shinozaki
Naomi Mochida
Naomi Nakashima
Naomi Shinohara
7/21

7

7
Gross
Yuka Kizami
Yuuya Kizami
Yuuya Mochida
8/21

8

8
Mayu Suzumoto
Mayu Suzume
May Suzume
Suzume
9/21

9

9
Ms Yui
Ms Yuu
Mr Yui
Yui Shishido
10/21

10

10
Hinoe Shinozaki
Ayumi Shinozaki
Aiko Niwa
Akko Nova
11/21

11

11
Nao Saenoki
Naho Saenoki
Nahoe Sanoki
Hinoe Sanoki
12/21

12

12
Sakutaro Morishige
Sack Morishigay
Morishige
Morishige Shard
13/21

13

13
Yuka Mochida
Satoshi Molech
Mochi
Satoshi Mochida
14/21

14

14
Sayaka Maizono
Sayaka Ooue
Sayaka Morishige
Sayaka Shinohara
15/21

15

15
Emma Uri
Emmy Urine
Emi Urabe
Emo Scene
16/21

16

16
Run Kobe
Ran Kobayashi
Ran Koubiki
Ron Kibi
17/21

17

17
Toko Kisaragi
Tokyo Kenma
Tohko Kirisaki
Toko Teet
18/21

18

18
Haruyuki Inumaru
Hanoyuki Amaru
Hayuki Amato
Hurunuma Inimarto
19/21

19

19
Sachiko Shinozaki
Satsuki Sono
Satsumi Matsuzaka
Satsuki Mizuhara
20/21

20

20
Yuka Mochida
Yuka Shinozaki
Yuki Kanno
Yumi Kanto
21/21

21

21
Shougo Taguchi
Sakutaro Tagushi
Shoko Tagusi
Shogo Matsuzaka