Consdorf 01

Consdorf 01

E klenge Quiz iwert d' Gemeng Consdorf. E bessen aus Geographie a Geschicht, e bessen Heimatkunde an e bessen allgemeng. Fir Ufänger ! 8 vun 10 misst schon dra sinn ... Beäntwert di 10 Froën a kuckt dann op der et gepackt hutt, andeems der Results uklickt.

published on June 23, 20181 response 0

Zu watfirengem Kanton gehéiert Consdorf ?

Gréiwemaacher
Bech
Iechternach
Dikerech

U watfireng Gemeng grenzt Consdorf net un ?

Berdorf
Bech
Befort
Waldbëlleg
Heffingen
Jonglënster

Watfireng Geschicht ass matt dëse Fielsaschrëfte bei Scheedgen verbonnen ?

Watfireng Geschicht ass matt dëse Fielsaschrëfte bei Scheedgen verbonnen ?
En Einsiedler huet hei gewunnt.
Am Krich hunn dës Inschrifte missen onerkennbar gemaach ginn.
Dräi Awunner vu Scheedgen goufen hei am Krich verstoppt.

Wat war viru laanger Zäit um Burgkapp ?

Wat war viru laanger Zäit um Burgkapp ?
E réimescht Lager
Eng Buerg
E Schlass

Firwat sinn di 5 Stären um Consdorfer Wopen ?

Firwat sinn di 5 Stären um Consdorfer Wopen ?
Si sti fir di 5 Kiirchen aus der Gemeng.
Si sti fir di 5 Schutzpatroune vun der Gemeng.
Si sti fir di 5 Uertschaften aus der Gemeng.

Wéi gouf deen Zichelchen am Volléksmond genannt , deen zu Consdorf , um Scheedgen an an der Kalkesbaach Halt gemaach huet ?

Wéi gouf deen Zichelchen am Volléksmond genannt , deen zu Consdorf , um Scheedgen an an der Kalkesbaach Halt gemaach huet ?

Wéi héich ass deen héchste Punkt aus der Gemeng Consdorf ?

393m
493m
593m

Vu wou kréien d' Awunner aus der Gemeng Consdorf hiert Waasser ?

Vu wou kréien d' Awunner aus der Gemeng Consdorf hiert Waasser ?
Aus dem Consdorfer Weier.
Aus dem Waasserbasséng bei Wuelper.
Aus enger Quellefaassung beim Fluedebur.

Wéi al ass d' Uertschaft Consdorf ongeféier?

Wéi al ass d' Uertschaft Consdorf  ongeféier?
iwer 1000 Joër
em di 500 Joër
ass am 17te Jorhonnert entstaanen

Consdorf ass touristesch bekannt fir watfireng Fielsformatioun ?

Consdorf ass touristesch bekannt fir watfireng Fielsformatioun ?
Breechkaul
Wollefsschlucht
Kuelscheier