Consdorf 01

Consdorf 01

E klenge Quiz iwert d' Gemeng Consdorf. E bessen aus Geographie a Geschicht, e bessen Heimatkunde an e bessen allgemeng. Fir Ufänger ! 8 vun 10 misst schon dra sinn ... Beäntwert di 10 Froën a kuckt dann op der et gepackt hutt, andeems der Results uklickt.

published on June 23, 20181 response 0
Consdorf 01
Next »
1/10

Zu watfirengem Kanton gehéiert Consdorf ?

Gréiwemaacher
Bech
Iechternach
Dikerech
2/10

U watfireng Gemeng grenzt Consdorf net un ?

Berdorf
Bech
Befort
Waldbëlleg
Heffingen
Jonglënster
3/10

Watfireng Geschicht ass matt dëse Fielsaschrëfte bei Scheedgen verbonnen ?

Watfireng Geschicht ass matt dëse Fielsaschrëfte bei Scheedgen verbonnen ?
En Einsiedler huet hei gewunnt.
Am Krich hunn dës Inschrifte missen onerkennbar gemaach ginn.
Dräi Awunner vu Scheedgen goufen hei am Krich verstoppt.
4/10

Wat war viru laanger Zäit um Burgkapp ?

Wat war viru laanger Zäit um Burgkapp ?
E réimescht Lager
Eng Buerg
E Schlass
5/10

Firwat sinn di 5 Stären um Consdorfer Wopen ?

Firwat sinn di 5 Stären um Consdorfer Wopen ?
Si sti fir di 5 Kiirchen aus der Gemeng.
Si sti fir di 5 Schutzpatroune vun der Gemeng.
Si sti fir di 5 Uertschaften aus der Gemeng.
6/10

Wéi gouf deen Zichelchen am Volléksmond genannt , deen zu Consdorf , um Scheedgen an an der Kalkesbaach Halt gemaach huet ?

Wéi gouf deen Zichelchen am Volléksmond genannt , deen zu Consdorf , um Scheedgen an an der Kalkesbaach Halt gemaach huet ?
7/10

Wéi héich ass deen héchste Punkt aus der Gemeng Consdorf ?

393m
493m
593m
8/10

Vu wou kréien d' Awunner aus der Gemeng Consdorf hiert Waasser ?

Vu wou kréien d' Awunner aus der Gemeng Consdorf hiert Waasser ?
Aus dem Consdorfer Weier.
Aus dem Waasserbasséng bei Wuelper.
Aus enger Quellefaassung beim Fluedebur.
9/10

Wéi al ass d' Uertschaft Consdorf ongeféier?

Wéi al ass d' Uertschaft Consdorf  ongeféier?
iwer 1000 Joër
em di 500 Joër
ass am 17te Jorhonnert entstaanen
10/10

Consdorf ass touristesch bekannt fir watfireng Fielsformatioun ?

Consdorf ass touristesch bekannt fir watfireng Fielsformatioun ?
Breechkaul
Wollefsschlucht
Kuelscheier