Kuiz 2 - Asas Rangkaian Komputer

Kuiz 2 - Asas Rangkaian Komputer

Kuiz ini akan menguji pengetahuan & pemahaman pelajar tentang Asas Rangkaian Komputer. Sila baca dengan teliti dan jawab semua 15 soalan. Markah LULUS ialah 10.

published on March 17, 201514 responses 0 5.0★ / 5
Next »
1/15

1. Alamat IP adalah _________, justeru tiada peralatan, station, host atau router yang memiliki IP address yang sama.

unik
istimewa
pelik
berkembar
2/15

2. Berikut adalah fungsi Alamat IP KECUALI

Sebagai alat pengenalan host atau antaramuka pada jaringan.
Sebagai alamat lokasi jaringan.
Untuk menghantar data dari satu komputer kepada yang lain melalui web.
3/15

3. Berdasarkan gambarajah di bawah nyatakan alamat IP bagi komputer tersebut.

3. Berdasarkan gambarajah di bawah  nyatakan alamat IP bagi komputer tersebut.
255.255.255.0
192.168.0.102
192.168.0.1
fe80::685b:8840:ffe9:5b5%18
4/15

4. Pembahagian kelas-kelas IP address adalah berdasarkan kepada network ID dan host ID. Antara berikut yang manakah SALAH tentang network ID?

Bahagian pada alamat IP yang menunjukkan lokasi sesebuah peranti.
Semua host pada satu jaringan harus memiliki network ID yang sama.
Menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP dan maklumat lain dalam jaringan tersebut.
Network ID untuk jaringan tersebut adalah 192.168.0.102 ialah 192.168.0.
5/15

5. Berdasarkan gambarajah di bawah, nyatakan host ID bagi komputer tersebut.

5. Berdasarkan gambarajah di bawah, nyatakan host ID bagi komputer tersebut.
192
168
102
0
6/15

6. IP address terbahagi kepada lima (5) kelas, iaitu A, B, C, D dan E. Yang manakah BENAR tentang kelas A?

Digunakan untuk jaringan yang sedikit tetapi dengan host yang sangat banyak.
Digunakan untuk jaringan besar dan sederhana.
Digunakan untuk jaringan yang banyak, namun setiap jaringan memiliki anggota yang sedikit.
Ruang alamat yang dicadangkan untuk keperluan eksperimental.
7/15

7. IP address terbahagi kepada lima (5) kelas, iaitu A, B, C, D dan E. Yang manakah BENAR tentang kelas C?

Digunakan untuk jaringan yang sedikit tetapi dengan host yang sangat banyak.
Digunakan untuk jaringan besar dan sederhana.
Digunakan untuk jaringan yang banyak, namun setiap jaringan memiliki anggota yang sedikit.
Ruang alamat yang dicadangkan untuk keperluan eksperimental.
8/15

8. Nyatakan kelas bagi alamat IP berikut : 128.255.129.7

Kelas A
Kelas B
Kelas C
Kelas D
9/15

9. Antara alamat IP berikut, yang manakah merupakan alamat IP bagi kelas C?

128.255.129.7
8.254.129.11
192.168.1.1
178.255.129.7
10/15

10. IPv4 bermaksud Protokol Internet versi 4. Ia adalah teknologi asas yang membolehkan kita untuk menghubungkan peranti kami ke web. Namun, Internet telah kehabisan alamat internet di mana blok terakhir IPv4 telah diperuntukkan. Justeru, satu teknologi baru akan mengambil tempat IPv4. Apakah teknologi yang dimaksudkan?

IPv5
Web 2.0
Web 3.0
IPv6
11/15

11. IANA (Internet Assigned Number Authority) adalah organisasi yang bertanggungjawab dalam menguruskan pengagihan alamat IP. Nyatakan kategori alamat IP bagi gambarajah di bawah.

11. IANA (Internet Assigned Number Authority) adalah organisasi yang bertanggungjawab dalam menguruskan pengagihan alamat IP. Nyatakan kategori alamat IP bagi gambarajah di bawah.
Private IP
Public IP
Home IP
Office IP
12/15

12. Broadcast ialah satu istilah komunikasi di mana suatu informasi dihantar dari satu poin ke semua poin lain dalam rangkaian. Dalam kes ini hanya ada satu penghantar dan informasi dihantar ke semua penerima yang saling berhubung. Antara berikut command prompt apakah yang boleh digunakan untuk tujuan broadcast?

ping
arp -a
ipconfig
tracert
13/15

13. Unicast ialah satu istilah komunikasi di mana suatu informasi dihantar dari satu poin ke poin lain. Berdasarkan gambarajah di bawah, yang manakah menerangkan pernyataan di atas?

13. Unicast ialah satu istilah komunikasi di mana suatu informasi dihantar dari satu poin ke poin lain. Berdasarkan gambarajah di bawah, yang manakah menerangkan pernyataan di atas?
A
B
C
14/15

14. Broadcast ialah satu istilah komunikasi di mana suatu informasi dihantar dari satu poin ke semua poin lain dalam rangkaian. Dalam kes ini hanya ada satu penghantar dan informasi dihantar ke semua penerima yang saling berhubung. Berdasarkan gambarajah di bawah, yang manakah menerangkan pernyataan di atas?

14. Broadcast ialah satu istilah komunikasi di mana suatu informasi dihantar dari satu poin ke semua poin lain dalam rangkaian. Dalam kes ini hanya ada satu penghantar dan informasi dihantar ke semua penerima yang saling berhubung. Berdasarkan gambarajah di bawah, yang manakah menerangkan pernyataan di atas?
A
B
C
15/15

15. ____________ digunakan untuk memisahkan network ID dan host ID dalam alamat IP.