Station IV, Pharmacoeutical Technolocy 1-100

Station IV, Pharmacoeutical Technolocy, Kro CHea Sin, from Question 1 to 100

published on February 19, 20172 responses 0

ក្នុងចំណោមប្រយោគខាងក្រោម តើប្រយោគមួយណា ដែលជានិយមន័យរបស់ថ្នាំគ្រាប់​?

A ថ្នាំ មានសភាពរឹង ក្នុងមួយគ្រាប់ៗមានផ្ទុកជាតិសកម្មមួយ ឬច្រើន
មុខ​ដែលបានមកពីការ​វាយ​សង្កត់គ្រាប់ម្សៅតូចៗ ដែលមានទំហំប្រហាក់
ប្រហែលគ្នាឲ្យស្អិតជាប់គ្នា
B ថ្នាំ មានសភាពរឹង ក្នុងមួយគ្រាប់ៗមានផ្ទុកជាតិសកម្មមួយ ឬ ច្រើន
មុខ ដែលបានមកពី​ការ​លុញម្សៅគ្រាប់តូចៗ ដែលមានទំហំប្រហែលៗគ្នាឲ្យស្អិត
ជាប់គ្នា ប្រើ
សម្រាប់លេប​
C ថ្នាំ មានសភាពរឹង សម្រាប់លេបម្តងច្រើនគ្រាប់ បានមកពីការវាយ
សង្កត់ម្សៅឲ្យ​ស្អិត​ជាប់គ្នា​
D ថ្នាំ មានសភាពរឹង មានសំបករឹង មានទ្រង់ទ្រាយ និងទំហំខុសៗគ្នា​
ប្រើសម្រាប់លេប​ម្តង មួយគ្រាប់

ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ (tablet/comprimé) លើកលែងតែ ៖

A "ថ្នាំយ៉ាងណា លេបទាំងយ៉ាងនាះ
B ត្រាំថ្នាំក្នុងទឹកឲ្យរីកមុននឹងប្រើ
C បៀមថ្នាំក្នុងមាត់ ដើម្បីឲ្យវាបញ្ចេញសកម្មភាពនៅនឹងកន្លែង ឬ ដើម្បី
ឲ្យវាជ្រាបចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងយឈាម
D ដាក់ថ្នាំនៅក្នុង genital / cavité naturelle

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ ៖

A ងាយស្រួលប្រើ ងាយស្រួលរក្សាទុកដាក់
B រសជាតិដែលមិនល្អ អាចលុបបំបាត់បានដោយការស្រោប
C ប្រើប្រាស់បានសំរាប់អ្នកជំងឺដែលមិនដឹងខ្លួន
D អាចធ្វើ dosage បានច្បាស់លាស់សំរាប់ថ្នាំមួយគ្រាប់ៗ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ ៖

A ងាយស្រួលប្រើ
B ទំហំតូច ហើយរឹង ងាយស្រួលវេចខ្ចប់ និង ដឹកជញ្ជូន
C អាចធ្វើ dosage បានច្បាស់លាស់សម្រាប់ថ្នាំមួយគ្រាប់ៗ
D មិនអាចផលិតបានច្រើនក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឧស្សាហកម្ម ដោយមានតម្លៃ
ថ្លៃ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ ៖

A ថ្នាំគ្រាប់ មានកំហាប់ខ្ពស់ បើការបែកជាភាគល្អិត
(disintegration/délitement) យឺតពេក វាអាចផ្តល់ផល​អាក្រក់ដល់ gastic
mucosa / muqueuse
digestive​
B ការផលិតឲ្យចេញជាគ្រាប់ថ្នាំមានការលំបាក បើគេមិនបានសិក្សាឲ្យ
បានហ្មត់ចត់​ពីរបៀប​ផលិត
C គេមិនអាចផលិតជាថ្នាំគ្រាប់បានទេ ចំពោះជាតិសកម្មដែលជាសារ
ធាតុរាវ ឬជាល្បាយ​ដែលងាយនឹងរលាយ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលគេប្រើ
ជាតិសកម្មទាំងនោះ
ក្នុងបរិមាណ​តិចតួច
D ក្នុងការផលិតជាថ្នាំគ្រាប់ គ្មានមធ្យោបាយណាមួយអាចលុប​បំបាត់
រសជាតិ និងក្លិនមិនល្អរបស់ជាតិសកម្មបានឡើយ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាថ្នាំដែលមានទម្រង់ជាថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ ៖

A core tablet /comprimé nu.
B film coated tablet / comprimés pelliculés.
C sugar coated tablet / comprimés dragéifiés.
D pastil / pastille.

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលក្ខណៈរបស់ម្សៅគ្រាប់ថ្នាំ ដែលត្រូវយកទៅផលិតជា ថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ ៖

A មានទំហំមួយ ដែលអាចធានាដល់ការបំពេញម្សៅថ្នាំទៅក្នុង​ die /
matriceបានទៀងទាត់
B ម្សៅថ្នាំត្រូវផ្សំពីគ្រាប់តូចៗដែលអាចស្អិតជាប់គ្នានៅពេលវាយជាគ្រាប់
ថ្នាំ ហើយផ្តល់ឲ្យជាថ្នាំគ្រាប់ដែលរឹងមាំ មិនងាយបាក់បែក
C មានលំហូរល្អ ដែលអាចធានាដល់ការបំពេញម្សៅថ្នាំទៅក្នុង​ die /
matrice បានលឿន
D ផ្សំពី disintegrant / désintégrant ដែលអាចស្អិតជាប់គ្នានៅពេលវាយ
ជាគ្រាប់ថ្នាំ ហើយផ្តល់ឲ្យជាថ្នាំគ្រាប់ដែលរឹងមាំ មិនងាយបាក់បែក

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកត្តាដែលចូលរួមចំនែកក្នុងលទ្ធភាពនៃការធ្វើ direct compression / compression directe លើកលែងតែ ៖

A Cristallin form/la forme cristalline
B Irregularity of form/l’irrégularité de la forme
C Size of cristal/la taille des cristaux
D Nature of compound/la nature du composé

ពំនោលខាងក្រោមនេះ ទាក់ទងនឹង diluent លើកលែងតែ ៖

A Diluent មានតួនាទីបំពេញម៉ាសឲ្យជាតិសកម្មដែលមានបរិមាណ
តិចតួច ដើម្បីទទួលបានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ អាចផលិតជាថ្នាំគ្រាប់បាន
B គឺជា inert powder / poudre inerte ដែលគេជ្រើសរើសយកមកប្រើក្នុង
ករណីដោយឡែក ដោយយោងទៅលើលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំរបស់វា ដូចជា៖ ភាព
រលាយ ឬមិនរលាយក្នុងទឹក absorption or adsorption power / pouvoir
absorbant ou adsorbant
C គឺជា inert powder / poudre inerte ដែលគេជ្រើសរើសយកមកប្រើក្នុង
ករណីដោយឡែក ដោយយោងទៅលើលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំរបស់វា ដូចជា:
neutrality acidity or alkalinity / neutralité, acidité ou alcalinité
D បន្ថយការទង្គិចរវាងភាគល្អិតតូចៗ (particle/particules) នៅពេល
វាយគ្រាប់ថ្នាំ ដែលធានាដល់ការ​បញ្ជូនកំលាំងសង្កត់ឲ្យបានល្អ​ទៅឲ្យម្សៅថ្នាំ

ពំនោលខាងក្រោមនេះទាក់ទងនឹង binder / Binder / liant លើកលែងតែ ៖

A binder / Binder / liant មានតួនាទីធ្វើឲ្យភាគល្អិតតូចៗស្អិតជាប់គ្នា
នៅពេលណាដែលគេសង្កត់វា
B binder / Binder / liant ត្រូវបានគេប្រើក្នុងសភាពស្ងួត
C binder / Binder / liant ត្រូវបានគេប្រើក្នុងសភាពជា aquous or
alcohol solution / solution aqueuse ou alcoolique
D សារធាតុដែលគេយកមកប្រើគឺជា mélanges effervescent

តើប្រភេទផ្សេងៗនៃថ្នាំគ្រាប់ដែលប្រើតាមមាត់មានអ្វីខ្លះ ?

A Core tablet/comprimé nu, coated tablet/comprimé enrobé,
effervescent tablet/comprimés effervescent, multiple layer
tablet/comprimé multicouche, sublingual tablet/comprimé sub-lingual,
vaginal tablet/comprimé vaginal, extended release tablet/comprimé à
libération ralentie
B Core tablet/comprimé nu, coated tablet/comprimé enrobé,
effervescent tablet/comprimés effervescent, multiple layer/comprimé
multicouche, sublingual tablet/comprimé sub-lingual,
lozenge/comprimés à sucer, extended release tablet/comprimé à
libération ralentie
C Coated tablet/comprimés enrobés, enteric tablet/comprimés à
revêtement gastro-résistant
D Comprimés nus, comprimés enrobés, comprimés à libération
prolongée, implantation tablet/comprimé à implanter.

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលក្ខណៈនៃម្សៅគ្រាប់ថ្នាំដែលត្រូវយកទៅវាយជាថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ៖

A ម្សៅគ្រាប់ថ្នាំមិនត្រូវមានម្សៅម៉ដ្ឋទាល់តែសោះហើយថែមទាំងត្រូវមានគ្រាប់
ទំហំប៉ុនៗគ្នា ដែលអាចធានាដល់ការបំពេញម្សៅគ្រាប់ថ្នាំ ទៅក្នុង
die/chambre de compression បានទៀងទាត់ និងឆាប់រហ័ស
B ម្សៅគ្រាប់ថ្នាំត្រូវផ្សំពីភាគល្អិតដែលនៅតែស្អិតជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីវាយ
បង្ហាប់ហើយ
C ម្សៅគ្រាប់ថ្នាំត្រូវអាចវាយបង្ហាប់ជារាងគ្រាប់ថ្នាំបាន
D ម្សៅគ្រាប់ថ្នាំត្រូវមានលំហូរល្អ ដែលអាចធានាដល់ការបំពេញម្សៅគ្រាប់
ថ្នាំទៅក្នុង die/chambre de compression បានទៀងទាត់

ក្នុងចំណោមឃ្លាខាងក្រោម តើមួយណាជាតូនាទីរបស់ diluent ?

A ធានាដល់ការបំពេញម្សៅគ្រាប់ថ្នាំទៅក្នុង die / matrice បានទៀង
ទាត់
B បំពេញទម្ងន់ថ្នាំនៅពេលដែលជាតិសកម្មមានបរិមាណតិចតួចពេក
C បំពេញ​ die / matrice នៅពេលវាយគ្រាប់ថ្នាំពេលដែលជាតិសកម្មមាន
បរិមាណមិន គ្រប់គ្រាន់
D សំរួលដល់លំហូរនៃម្សៅគ្រាប់ថ្នាំ និងសំរួលដល់ការបំពេញម្សៅចូលទៅ
ក្នុង die / matrice

តើ diluent / diluant ណាខ្លះ ដែលគេប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំគ្រាប់?

A starch / amidon, NH4Cl, boric acid / acide borique,
hexamethylenetetramine
B Starch / amidon, lactose, mineral salts / sels minéraux,
saccharose, sorbitol
C NaCl, KMnO4, amidon, lactose, cellulose
D Potassium chloride / Chlorure de potassium, sodium bromide /
bromure de sodium, lactose, starch / amidon

ពាក់ព័ន្ធជាមួយ binder / binder / liant តើប្រយោគមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ?

A បន្ថយការស្អិតនៃម្សៅគ្រាប់ថ្នាំទៅនឹង punch and die / punch /
poinçons et matrices
B ធ្វើឲ្យភាគល្អិតតូចៗស្អិតជាប់គ្នានៅពេលណាដែលគេសង្កត់
C Binder / binder / liants ត្រូវបានគេប្រើក្នុងសភាពស្ងួត
D Binder / binder / liants ត្រូវបានគេប្រើក្នុងសភាពជា aquous or
alcohol solution / solution aqueuse ou alcoolique

តើណាខ្លះដែលជា Binder / binder / liants ប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំគ្រាប់?

A starch / amidon, lactose, mineral salts / sels minéraux,
saccharose, sorbitol
B gomme arabique, gomme adragante, amidon, gélatine,
polyvinylpyrrolidone, PEG
C lactose, amidon, carboxyméthylcellulose, gelatine / gélatine,
CaCO3
D Mg(OH)2, CaCO3, acide borique, gélatine, polyvinylpyrrolidone

ពំនោលខាងក្រោម ទាក់ទងនឹងតូនាទីរបស់ lubricant / lubricant / lubrifiant លើកលែងតែ៖

A សម្រួលដល់លំហូរនៃម្សៅថ្នាំ
B បន្ថយភាពស្អិតរបស់ម្សៅថ្នាំទៅនឹង punch and die / matrices et
punch / poinçons
C ធ្វើឲ្យគ្រាប់តូចល្អិតនៃម្សៅថ្នាំស្អិតជាប់គ្នានៅពេលវាយគ្រាប់ថ្នាំ
D បន្ថយការទង្គិចគ្នានៃគ្រាប់តូចល្អិតនៃម្សៅថ្នាំនៅពេលវាយគ្រាប់ថ្នាំ

អ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់បន្សំរបស់ lubricant / lubricant / lubrifiant ?

A ធ្វើឲ្យគ្រាប់ថ្នាំមានសោភណ័ភាព ភ្លឺរលោង មិនជាប់ធូលី
B បន្ថយ action irritant នៅនឹងប្រដាប់រំលាយអាហារ
C ការពារជាតិសកម្មទប់ទល់នឹងបំរែបំរួល pH
D កាត់បន្ថយការភ័ន្តច្រលំជាមួយថ្នាំគ្រាប់ផ្សេងមួយទៀត

19 ក្នុងសារធាតុខាងក្រោម តើសារធាតុណាខ្លះដែលមិនត្រូវបានគេប្រើជា lubricant / lubricant / lubrifiant សម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់?

A Mg stearate / Mg stearate / Stéarate de Mg, Ca stearate / stéarate
de Ca, Zn stearate / stéarate de Zn, Al stearate / stéarate d'Al, stearic
acid / acide stéarique
B PEG high molecular weight / PEG de haut poids moléculaire
(hydrosol)
C Povidone, cellulose powder / poudre de cellulose
D Talc, oil / huile, vegetal fat / graisse végétale

ខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំរបស់ diluent នៃថ្នាំគ្រាប់ លើកលែងតែ៖

A Adsorbant power​ /​ Pouvoir adsorbant. absorbant power /
pouvoir absorbant.
B Flow regularity / régularité d'écoulement
C Acidity, neutrality, alkalinity / acidité, neutralité, alcalinité
D Solubility in water / solubilité dans l’eau

តើ diluent / diluant ដែលគេប្រើ មានបរិមាណប៉ុន្មាន? បញ្ជាក់ចម្លើយដែល​ ត្រឹមត្រូវ៖

A 0,5-2% ធៀបនឹងបរិមាណម្សៅថ្នាំសរុប
B 2-5% ធៀបនឹងបរិមាណម្សៅថ្នាំសរុប
C ប្រែប្រួលទៅតាមជាតិសកម្មនិងទំរង់នៃថ្នាំគ្រាប់
D ប្រែប្រួលទៅតាមភាពរលាយរបស់ diluent / diluant

តើគេត្រូវជ្រើសរើស binder / liant សម្រាប់ effervescent tablet / comprimé effervescent តាមរបៀបណា?

A Binder / liant ដែលមិនរលាយនៅក្នុងទឹក
B Binder / liant ដែលឲ្យរសជាតិផ្អែម
C Binder / liant hydrophobe ដែលធ្វើឲ្យការបំបែកក្នុងទឹកយឺត
D Binder / liant ដែលបង្កើនល្បឿននៃការបំបែកក្នុងទឹក

ក្នុងចំណោមសារធាតុខាងក្រោម តើសារធាតុណាខ្លះដែលត្រូវបានគេប្រើជា liant​ /​ binder សម្រាប់ធ្វើ effervescent tablet / comprimé effervescent ?

A Mg stearate / Mg stearate / Stéarate de Mg, aluminium stearate /
stéarate d’aluminium
B Polyethylen glycol / polyéthylène glycolle, macrogol,
saccharose, aspartam
C Mannitol, sorbitol, saccharine, Na cyclamate / cyclamate de Na
D Macrogol, Na benzoate / benzoate de Na, glycerine / la
glycérine, Macrogol

ពំនោលខាងក្រោម ទាក់ទងនឹងតូនាទីនៃ disintegrant / désintégrant តើមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ?

A ទទួលបានឬសំរួលដល់ adherence of particles / adherence des
particules
B ចៀសវាងកុំឲ្យថ្នាំគ្រាប់ស្អិតជាប់នឹង punch / poinçons
C បន្ថយ Disintegration time / temps de délitement និងសម្រួល
ដល់biodisponibility / biodisponibilité នៃជាតិសកម្ម
D បំពេញមាឌជាតិសកម្មដែលមិនគ្រប់គ្រាន់សំរាប់វាយជាថ្នាំគ្រាប់

តើគេត្រូវប្រើ lubricant / lubrifiant សម្រាប់ផលិតថ្នាំគ្រាប់តាមរបៀបណា?

A លាយបញ្ចូលជាមួយជាតិសកម្ម
B លាយបញ្ចូលទៅក្នុង wet mixing / mélange humide
C លាយបញ្ចូលទៅក្នុងល្បាយនៅពេលធ្វើ granulation មុនពេល
compression
D លាយបញ្ចូលទៅក្នុង dry mixing / mélange sec មុនពេលធ្វើ
compression

ក្នុងចំណោមសារធាតុខាងក្រោម តើសារធាតុណាខ្លះដែលត្រូវបានគេប្រើជាlubricant / lubrifiant សម្រាប់ធ្វើ effervescent tablet / comprimé effervescent ?

A Mg stearate /Stéarate de Mg, Ca stearate /Stéarate de Ca, Zn
stearate /Stéarate de Zn, Macrogol, Na benzoate/Benzoate de Na,
Boric acid/Acide borique
B Polyethylen glycol / polyéthylène glycolle, macrogol,
saccharose, aspartam
C Mannitol, sorbitol, saccharine, Na cyclamate / cyclamate de Na,
Glucose
D Macrogol, Na benzoate / benzoate de Na, glycerine / la
glycérine, Macrogol, Glucose

តើអ្វីជាគោលបំណងនៃ effervescence of tablet / effervescence de comprimé ?

A ការពារជាតិសកម្មទប់ទល់នឹងជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះ
B បន្ថយ action irritant របស់ថ្នាំលើភ្នាសក្រពះ
C ពន្យារ Disintegration time / temps de délitement
D លែងជាតិសកម្មយ៉ាងលឿនទៅក្នុងទឹកដើម្បីទទួលបាន solution

តើល្បាយមួយណាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើ effervescent tablet / comprimé effervescent ?

A Organic acid and precursor of CO2 / acide organique et
précurseur de CO2.
B Weak mineral acid and precursor of CO2 / acide minérale faible
et précurseur de CO2.
C Mineral salt and precursor of CO2 / sels minéraux et précurseur
de CO2
D Mineral salt and CO2 / Sels minéraux et CO2.

ខាងក្រោមនេះជាសារធាតុដែលគេប្រើជា precursor of CO2 / précurseur de CO2 ក្នុងការផលិត effervescent tablet / comprimé effervescent លើកលែងតែ៖

A Disodium carbonate / carbonate disodique
B Sodium bicarbonate / bicarbonate de sodium
C Potassium bicarbonate / bicarbonate de potassium
D Ammonium carbonate / carbonate d'ammonium

ខាងក្រោមនេះជាអាស៊ីតដែលគេប្រើក្នុងការផលិត effervescent tablet / comprimé effervescent លើកលែងតែ៖

A Salicylic acid / acide salicylique
B Tartric acid / acide tartrique
C Potassium hydrogentartrate / tartrate acide de potassium
D Citric acid / acide citrique

ពំនោលខាងក្រោមទាក់ទងនឹង colorant លើកលែងតែ៖

A Colorant ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាពរបស់ថ្នាំ
B Colorant ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចៀសវាងការភាន់ច្រលំជាមួយថ្នាំផ្សេង
ទៀត
C Colorant ត្រូវបានច្រកបញ្ចូលក្នុង capsule
D Colorant ត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងល្បាយស្ងួតនៃម្សៅ

គេប្រើ aroma / aromatisant ក្នុងគោលបំណងអ្វី?

A បន្ថយរសជាតិ-ក្លិនមិនល្អរបស់ជាតិសកម្ម
B រក្សាស្ថេរភាពរបស់សារធាតុដែលងាយហើរ (volatile
substance/substance volatile)
C ដើម្បីលុបបំបាត់ក្លិនមិនល្អរបស់ colorant
D ទប់ (retain/retenir) សារធាតុដែលងាយហើរ

Aroma / aromatisant គ្មានអត្ថប្រយោជន៍សំរាប់ ៖

A uncoated tablet​ / comprimé nu
B lozenge / comprimé à sucer
C Chewable tablet / comprimé à croquer
D Film coated tablet / comprimé pelliculé

ការជ្រើសរើស adjuvants នៃថ្នាំគ្រាប់ទាក់ទងនឹងកត្តាខាងក្រោម លើកលែងតែ៖

A Stability of active ingredient​ / stabilité du principe actif.
B Route of administration / voie d’administration
C Incompatibilities / incompatibilités
D Limit of content of active ingredient / Limite de teneur du
principe actif

ខាងក្រោមនេះ តើមួយណាជារូបមន្តនៃ suspension of film coat / suspension de pelliculage ?

A Organic acid and precursor of CO2 / acide organique et
précurseur de CO2
B Sovent, filmogen polymer, plastifiant and colorant / Solvant,
polymère filmogène, plastifiant et colorants
C Buffer colorant, organic acid and Na bicarbonate / Tampon,
colorants, acide organique, bicarbonate de Na.
D Absorbant solvent, colorant and filmogen polymer / absorbant,
solvant, colorants et polymère filmogène.

ពំនោលខាងក្រោមទាក់ទងនឹង buffer substance/substance tampon លើកលែងតែ៖

A ការពារជាតិសកម្មទប់ទល់នឹងបំរែបំរួល pH
B ការពារជាតិសកម្មទប់ទល់នឹងរសក្រពះ
C បន្ថយសកម្មភាពរលាក(កាត់) នៃឱសថទៅលើភា្នសក្រពះ
D សម្រួលកម្រិតរលាយនៃជាតិសកម្ម

តើអ្វីជាគោលបំណងរបស់ extended release tablet/comprimé à libération prolongée?

A សម្រួលដល់ផាសុកភាព(confort)​ របស់អ្នកជំងឺ និងកាត់បន្ថយការ
ភ្លេចលេបថ្នាំ
B ពន្យាររយៈពេលនៃការព្យាបាល
C ពន្យារពេលបញ្ចេញ batch of tablets / lot des comprimés
D បង្កើនការសាយភាយនៃជាតិសកម្មនៅក្នុង milieu biologique

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីធ្វើ direct compression / compression direct លើកលែងតែ៖

A រែងហើយសង្កត់ម្សៅ
B លាយជាតិសកម្មជាមួយ diluent / diluant និង lubricant / lubrifiant
រួចសង្កត់ល្បាយនោះ
C លាយជាតិសកម្មជាមួយសារធាតុផ្សំផ្សេងៗតាម dry mixing / mélange
sèche រូចសង្កត់ល្បាយនោះ
D លាយជាតិសកម្មជាមួយ starch solution / empois d’amidon រួច
សង្កត់ល្បាយនោះ

តើវិធីផលិតឱសថមួយណាដែលជា direct compression / compression directe?

A សារធាតុស្អិត (Binder / liant) ត្រូវលាយជាមួយទឹកមុនពេលប្រើប្រាស់
B វិធីផលិតឱសថគ្រាប់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការសម្ងួត
C ម្សៅត្រូវយកទៅវាយបង្ហាប់ជាគ្រាប់ថ្នាំដោយផ្ទាល់
D វិធីផលិតឱសថគ្រាប់ដោយឆ្លងកាត់ការលាយឱ្យសើមដោយប្រើទឹក ឫ
អាកុល

តើមួយណាដែលរៀបរាប់ពីដំណាក់កាលនៃការផលិតថ្នាំគ្រាប់ តាម dry mixing / voie sèche ?

A Weighed / pesée, mixing powder / mélange des poudres,
broyage, tamisage, dry mixing / mélange sec, compression
B Weighed / pesée, mixing powder / mélange des poudres,
mouillage, broyage, tamisage, mixing / mélange, compression
C Weighed / pesée, wetting / mouillage, milling / broyage, sifting
/ tamisage, mixing / mélange, compression
D Mixing powder / mélange des poudres, granulation, broyage,
mixing / mélange, compression

តើមួយណាដែលរៀបរាប់ពីដំណាក់កាលនៃការផលិតថ្នាំគ្រាប់ តាម wet mixing / voie humide ?

A Weighed / pesée, mixing powder / mélange des poudres,
broyage, tamisage, mixing / mélange, compression
B Weighed / pesée, mixing powder / mélange des poudres,
compression, broyage, tamisage, mixing / mélange
C Weighed / pesée, wetting / mouillage, milling / broyage, sifting
/ tamisage, dry mixing / mélange sec, compression
D Weighed / pesée, mixing powder / mélange des poudres,
granulation, broyage, mixing / mélange, compression

ខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈនៃម្សៅដែលអាចធ្វើ direct compress / compression directe បាន លើកលែងតែ៖

A អាចស្អិតជាប់គ្នាជាគ្រាប់បាន
B គ្រាប់ម្សៅដូចៗគ្នា (uniformité granulométrique)
C មានលក្ខណៈជា lubricant / lubrifiant
D លំហូរថេរ (s’écouler régulièrement)

ដូចម្តេចដែលហៅថា pre-mixing / pré-mélange ?

A ការលាយជាតិសកម្មក្នុងបរិមាណតិចតួច ជាមួយសារធាតុផ្សំផ្សេងៗ
មុនធ្វើ compression
B ការលាយវត្ថុធាតុដើមបន្តិច ជាមួយល្បាយមួយផ្នែកតូច ឬជាមួយសារ
ធាតុផ្សំមួយផ្នែកតូចនៃល្បាយ
C "ការលាយ colorant ជាមួយផ្នែកមួយនៃល្បាយ ដើម្បីលាយ colorant
ឲ្យស្មើសាច់"
D ការលាយជាតិសកម្មជាមួយសារធាតុផ្សំទាំងអស់ក្នុង mixer /
mélangeurមុននឹងធ្វើ compression

តើមួយណាជាការផលិតថ្នាំគ្រាប់តាមផ្លូវ dry granulation / granulation sèche ?

A ប្រើប្រាស់ solvent or diluent / solvant ou diluant ដើម្បីផ្សើមល្បាយ
ម្សៅ
B ប្រើប្រាស់ dry binder / liant sec ដើម្បីឲ្យម្សៅស្អិតជាប់គ្នា
C ប្រើវិធី compression គួបផ្សំជាមួយនឹង compacting, milling /
compactage, broyage ជាមុន
D ចម្លើយ (ខ) , (គ) , (ឃ)

ក្នុងករណីណាដែលគេមិនប្រើ dry granulation / granulation sèche ?

A វត្ថុធាតុដើម hydrophile
B វត្ថុធាតុដើម hydrophobe
C វត្ថុធាតុដើម thermosensible
D វត្ថុធាតុដើម thermoresistance / thermorésistante

បើសំណើមនៅក្នុងម្សៅសំរាប់ធ្វើ compression តិចពេក តើវានឹងឲ្យលទ្ធផលបែបណា?

A ថ្នាំផុយពេក
B ម្សៅស្អិតជាប់នឹង punch / poinçons
C ម្សៅស្អិតជាប់នឹង die / matrices
D គ្រាប់ថ្នាំរឹងពេក

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើឲ្យម្សៅគ្រាប់ប៉ុនៗគ្នា (calibration of granules/calibrage des granules) សំរាប់ compression លើកលែងតែ៖

A សំរួលដល់ការសំងួតបានសព្វល្អ
B បន្ថយល្បឿន dissolution
C សំរួលដល់ uniformity of content / uniformité de teneur
D សំរួលដល់ការហូរ

ខាងក្រោមនេះជាផ្នែកសំខាន់ៗនៃម៉ាស៊ីន alternative លើកលែងតែ៖

A Distributor / distributeur
B Die / matrice
C Lower punch / poinçon inférieur
D Upper punch / poinçon supérieur

តើគេត្រូវកែសំរួលម៉ាស៊ីន alternative ដោយរបៀបណាដើម្បីបង្កើន average weight / poids moyen ថ្នាំគ្រាប់ នៅពេលកំពុងធ្វើ compression ?

A ទំលាក់ lower punch / poinçon inférieur
B លើក lower punch / poinçon inférieur
C ទំលាក់ upper punch / poinçon supérieur
D លើក upper punch / poinçon supérieur

តើគេត្រូវកែសំរួលម៉ាស៊ីន alternative ដោយរបៀបណា ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងនៃថ្នាំគ្រាប់នៅពេលកំពុងធ្វើ compression ?

A ទំលាក់ lower punch / poinçon inférieur
B លើក lower punch / poinçon inférieur
C ទំលាក់ upper punch / poinçon supérieur
D លើក upper punch / poinçon supérieur

ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការធ្វើ compression តាមរយៈម៉ាស៊ីន rotative លើកលែងតែ៖

A Alimentation
B Arasage
C Pre-compression / pré-compression
D Adjusting the weight / réglage de masse

តើអ្វីដែលជាគោលបំណងនៃការធ្វើ pre-compression / pré-compression ក្នុងការផលិតថ្នាំគ្រាប់?

A បង្គ្រប់ (adjust/ajuster) ទម្ងន់ថ្នាំគ្រាប់
B បង្គ្រប់ (adjust/ajuster) ភាពរឹងរបស់ថ្នាំ
C បញ្ចេញខ្យល់ និងបង្ហាប់ម្ស៉ៅថ្នាំជាមុន (Deaerate and pre-type the
granule / Désaérer et pré-tapper le granulé)
D សំរេចបានជាថ្នាំ រួចយកវាចេញពីម៉ាស៊ីន

សំបក capsule ជា gelatin ត្រូវបានគេចាត់ទុកជា ៖

A សំភារៈវេចខ្ចប់បឋម
B វត្ថុធាតុដើម
C សំភារៈវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ
D ជាតិសកម្ម

ទំហំរបស់ hard capsule / gélule ដែលធំជាងគេ គឺលេខ ៖

A 5
B 1
C 0
D 000

សារធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃសំបក hard capsule/gélule ៖

A Gelatin / gélatine ប្រហែល 80%, glycerine / glycérine 3-5 %, ទឹក
12-15%
B Gelatin / gélatine ប្រហែល 80%, ទឹក 12-15%, paraffine 3-5 %
C Gelatin / gélatine ប្រហែល 80%, glycerine / glycérine 3-5%,
paraffine 12-15%
D ទឹក 12-15%, glycerine / glycérine 3-5%, paraffine ប្រហែល 80%

នៅពេលផលិតសំបក capsule សីតុណ្ហភាពសំរាប់សំងួតសំបក capsule គឺ៖

A < 15°C
B ពី 20 ទៅ 22°C
C ពី 22 ទៅ 27°C
D ពី 30 ទៅ 32°C

ក្នុងការផលិតសំបក capsule នៅពេលចុងបញ្ចប់ (finish/finissage) លក្ខខណ្ឌនៃបរិយាកាសត្រូវមាន៖

A សំណើម (HR): 40% ; សីតុណ្ហភាព < 20°C
B សំណើម (HR): 50% ; សីតុណ្ហភាព = 21°C
C សំណើម HR : 60% ; សីតុណ្ហភាព = 25°C
D សំណើម HR : 70% ; សីតុណ្ហភាព = 27°C

ការផលិតសំបក capsule អាស្រ័យលើ៖

A ការសង្កត់ម្សៅថ្នាំ ដូចការផលិតថ្នាំគ្រាប់
B ការរំលាយម្សៅថ្នាំ ហើយបង្ហូរបញ្ចូលទៅក្នុងពុម្ព ដូចការផលិតថ្នាំសុល
C ការដុត ហើយផ្លុំបន្ទះ gelatin / gélatine ដូចការផលិតបន្ទះថ្នាំ
D ការជ្រលក់ពុម្ពទៅក្នុង gelatin / gélatine ដែលរំលាយ ហើយបន្ទាប់មក
លើកពុម្ពឡើង ហើយទុកឲ្យស្ងួត

រូបមន្តជាមូលដ្ឋានសំរាប់ផលិតសំបកកាប់ស៊ុលទន់ (soft capsule/capsule molle) ៖

A Gelatin​ /​ gélatine 100ភាគ, glycerine / glycérine 50 ភាគ, ទឹក
125 ភាគ
B Gelatin / gélatine 50 ភាគ, sorbitol 100 ភាគ, ទឹក 125 ភាគ
C Gelatin / gélatine 100 ភាគ, paraffine 50 ភាគ, ទឹក 125 ភាគ
D Glycerine / glycérine 100 ភាគ, paraffine 50 ភាគ,ទឹក125 ភាគ

រយៈពេលកំណត់ដែល hard capsule / gélule មួយ បែកជាភាគល្អិត គឺ៖

A 15នាទី
B 30នាទី
C 45នាទី
D 60នាទី

Gélule ដែលអាចផ្ទុកម្សៅថ្នាំបានចំណុះ 0,50ml គឺ gélule លេខ ៖

A 0
B 1
C 2
D 3

ការធ្វើតេស្តទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ សុទ្ធតែត្រូវបានគេប្រើនៅពេលត្រួតពិនិត្យ​ គុណភាព hard capsule/gélule លើកលែងតែតេស្តមួយ គឺ ៖

A Disintegration test / test de délitement
B Friability test / test de friabilité
C Uniformity of content / uniformité de teneur
D Dissolution test / test de dissolution

ជាទូទៅ សារធាតុដែលផ្ទុកនៅក្នុង soft capsule / capsule molle ៖

A ជាសារធាតុធន់នឹងពន្លឺ
B ជាសារធាតុមានពណ៌
C ជាវត្ថុរាវដែលប្រើសារធាតុពង្រាវជាទឹក
D ជាវត្ថុរាវដែលប្រើសារធាតុពង្រាវជាប្រេង ឬជា Paste / pâte

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទំរង់នៃសារធាតុដែលផ្ទុកនៅក្នុង hard capsule and soft capsule/capsule dure et molle លើកលែងតែ៖

A ម្សៅ
B វត្ថុរាវដែលប្រើសារធាតុពង្រាវជាប្រេង
C វត្ថុរាវដែលប្រើសារធាតុពង្រាវជាទឹក
D Paste / pâte

Titane oxide / Oxyde de titane ត្រូវបានគេប្រើ នៅក្នុងការផលិតជា capsule/gélule ដោយវាដើរតួនាទីជា៖

A Disintegrant / désintégrant
B Diluent / diluant
C Opacifiant
D Conservateur

ខាងក្រោមនេះ គឺជាវិធីប្រើ capsule លើកលែងតែ៖

A Oral route / voie orale
B Implantation route / voie implantée
C Vaginal route / voie vaginale
D Nasale route / voie nasale

របៀបលេប hard capsule / gélule គឺ៖

A ដកក្បាល hard capsule / gélule ចេញពីខ្លួនហើយលេប
B លេប hard capsule / gélule ដោយមិនចាំបាច់ផឹកទឹក
C អង្គុយហើយលេប hard capsule / gélule ជាមួយទឹក
D ទំរេតខ្លួន ហើយលេប hard capsule / gélule ដោយមិនចាំបាច់ផឹក
ទឹក

តើសំបកវេចខ្ចប់ capsule ចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះ?

A បិទជិតមិនឲ្យមានសំណើមជ្រាបចូល ហើយធន់នឹងកំដៅ
B អាចឲ្យសំណើមជ្រាបចូលបាន ហើយធន់នឹងកំដៅ
C បិទជិតមិនឲ្យមានសំណើមជ្រាបចូល មិនធន់នឹងកំដៅ
D អាចឲ្យសំណើមជ្រាបចូលបាន មិនធន់នឹងកំដៅ

ងាយស្រួលរក្សាទុក អាចបិទបាំងក្លិន និងរសជាតិ សារធាតុផ្សំបន្ថែមមានចំនួនតិច មិនចាំបាច់កាច់ ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរបស់ ៖

A ថ្នាំគ្រាប់
B ថ្នាំបៀម
C Capsule
D ថ្នាំមានស្រោបជាតិស្ករ (dragé)

ទាំងអស់នេះ គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរបស់ capsule លើកលែងតែ៖

A ងាយស្រួលរក្សាទុក
B អាចបិទបាំងក្លិន
C អាចបិទបាំងរសជាតិ
D អាចកាច់បាន

យើងអាចបំពេញម្សៅថ្នាំចូលក្នុង hard capsule / gélule តាមរបៀបដូចខាងក្រោម លើកលែងតែ៖

A របៀបប្រើរន្ធប៉ុនៗគ្នា (uniform holes/Dosage en alveole)
B របៀបវីសគ្មានទីបញ្ចប់ (screw without end/Vis sans fin)
C របៀបវាយបង្ហាប់ (Compression)
D របៀបផ្កាប់សង្កត់កៀស (Compressing dosage/Compresso-doseur)

ខាងក្រោមនេះ សុទ្ធតែជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ capsule លើកលែងតែ៖

A មិនអាចកាច់បាន
B អាចបិទបាំងក្លិន និងរសជាតិ
C គ្មានរសជាតិ ដែលរំខានដល់ការលេប
D សារធាតុផ្សំបន្ថែមមានចំនួនតិច

Hard capsule​ /​ gélule អាចស្អិតជាប់នឹងផ្ទៃបំពង់អាហារយ៉ាងងាយ ដោយសារតែ៖

A ការលេបចូលងាយស្រួល
B ការអង្គុយលេប hard capsule / gélule
C ការលេប hard capsule / gélule ដោយមិនផឹកទឹក
D ចលនាកន្រ្តាក់ខ្លាំងនៃបំពង់អាហារ

បន្ទប់ផលិតសំបក gélule ត្រូវតែមានសីតុណ្ហភាព ៖

A 2០˚C - 22˚C
B 30˚C - 33˚C
C 40˚C - 43˚C
D 50˚C - 52˚C-

បន្ទប់ផលិតសំបក hard capsule / gélule ត្រូវតែមានកំរិតសំណើម (relative humidity / humidité relative) ៖

A "40%
B 50%
C 60%
D 70%

បើសំបកវេចខ្ចប់របស់ hard capsule / gélule បិទមិនជិត ហើយមានសំណើមជ្រាបចូល នោះ hard capsule/gélule នឹង៖

A ងាយបាក់បែក
B ទុកបានយូរល្អ
C ទន់
D ទន់ ចំពោះ hard capsule/gélule ដែលនៅស្រទាប់ខាងសើលើ

Mg stearate / Stéarate de Mg ត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងល្បាយម្សៅសំរាប់បំពេញ hard capsule / gélule ក្នុងគោលបំណង៖

A បឺតយកសំណើមនៃបរិយាកាស
B សំរួលដល់លំហូរនៃម្សៅ
C បង្កើនល្បឿននៃការបំបែកជាភាគល្អិត
(desagregation/désagréation)
D បង្កើនល្បឿននៃការរលាយ (dissolution)

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ម្សៅគ្រាប់ (granule granulé) ដែលត្រូវបំពេញក្នុង hard capsule / gélule លើកលែងតែ៖

A លំហូរល្អ
B ទំហំគ្រាប់ម្សៅសមស្របនឹងឧបករណ៍ដែលប្រើ
C ទំហំគ្រាប់ម្សៅសមស្របនឹងទំហំ hard capsule / gélule ដែលយើងចង់
ផលិត
D ទំហំគ្រាប់តូចៗនៃម្សៅត្រូវតែមិនស្មើគ្នា តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

តួនាទីរបស់ glycerine/glycérine នៅក្នុងរូបមន្តនៃសំបក soft capsule/capsule molle ៖

A ធ្វើឲ្យសំបក capsule ទន់
B ផ្តល់សោភ័ណភាពដល់សំបក capsule
C ស្រូបសំណើម
D ការពារសំបក capsule ទប់ទល់នឹងមីក្រូប

ចំពោះ hard capsule / gélule ដែលមានទម្ងន់ < 300mg, ទម្ងន់នីមួយៗរបស់វា ត្រូវស្ថិតនៅក្នុង first limit / écart limite ៖

A ± 5%
B ± 7,5%
C ± 10%
D ± 15%

ចំពោះ hard capsule / gélule ដែលមានទម្ងន់ ≥300mg, ទម្ងន់នីមួយៗរបស់វា ត្រូវស្ថិតនៅក្នុង first limit / écart limite ៖

A ± 5%
B ± 7,5%
C ± 10%
D ± 15%

ចំពោះ hard capsule / gélule ដែលមានទម្ងន់ <300mg, គ្មានគ្រាប់ថ្នាំណាមួយមានទម្ងន់ស្ថិតនៅក្រៅ second limit / écart toléré ៖

A ±5%
B ±7,5%
C ±10%
D ±20%

ចំពោះ hard capsule / gélule ដែលមានទម្ងន់ ≥300mg, គ្មានគ្រាប់ថ្នាំណាមួយមានទម្ងន់ស្ថិតនៅក្រៅ second limit/écart toléré ៖

A ±5%
B ±7,5%
C ±10%
D ±15%

ចំពោះ hard capsule / gélule ដែលមានទម្ងន់ < 300mg, ទម្ងន់របស់វា មិនលើសពី 2គ្រាប់ ត្រូវស្ថិតនៅក្នុង second limit/écart toléré ៖

A ±5%
B ±7,5%
C គ ±10%
D ±20%

នៅពេលធ្វើ uniformity of weight of hard capsule / uniformité de masse de gélule, យើងត្រូវ៖

A ថ្លឹង hard capsule / gélule ទាំងមូលដើម្បីទទួលបានម៉ាសនៃសារធាតុ
ដែលផ្ទុកនៅក្នុង hard capsule / gélule
B បើក hard capsule / gélule ហើយ ចាក់សារធាតុដែលផ្ទុកនៅក្នុង
hard capsule / gélule ទាំងអស់លើក្រដាសរួចថ្លឹង
C ថ្លឹង hard capsule/gélule ទាំងមូល ហើយថ្លឹងសំបក géluleទទេ រួច
ធ្វើផលសង រវាងម៉ាស hard capsule/gélule ទាំងមូល និងម៉ាសសំបក hard
capsule/gélule
D ថ្លឹង hard capsule / gélule ទាំងមូល បន្ទាប់មកចាក់ម្សៅថ្នាំចេញ
ហើយបោសសំបក hard capsule / gélule ឲ្យស្អាតមុននឹងថ្លឹង រួចធ្វើផលសង
រវាងម៉ាស hard capsule / géluleទាំងមូល និងម៉ាសសំបក hard capsule /
gélule

"យើងថ្លឹង hard capsule / gélule ទាំងមូល បន្ទាប់មកចាក់ម្សៅថ្នាំចេញហើយបោសសំបក hard capsule / gélule ឲ្យស្អាតមុននឹងថ្លឹង រួចធ្វើផលសងរវាងម៉ាស hard capsule / gélule ទាំងមូល និងម៉ាសសំបកhard capsule/gélule។ ធ្វើដដែលៗ 20ដងលើ 20 hard capsules/gélules រួចយកលទ្ធផលទាំង 20 បូកបញ្ចូលគ្នា ហើយចែកនឹង20។
តាមវិធីនេះ យើងនឹងទទួលបាន ៖"

A Confirmity of weight of hard capsules / la conformité de poids
des gélules
B Uniformity of weight of hard capsules / l'uniformité de poids
des gélules
C Average weight of hard capsules / la masse moyenne des gélules
D Uniformity of content of hard capsules / l’uniformité de teneur
des gélules.

"យើងថ្លឹង hard capsule / gélule ទាំងមូល បន្ទាប់មកចាក់ម្សៅថ្នាំចេញហើយបោសសំបក hard capsule / gélule ឲ្យស្អាតមុននឹងថ្លឹង រួចធ្វើផលសងរវាងម៉ាស hard capsule / gélule ទាំងមូល និងម៉ាសសំបក hard capsule / gélule។ ធ្វើដដែលៗ 20ដងលើ 20 hard capsules / gélules យើងទទួលបាន P1, P2,….P20 បន្ទាប់មក យើងយកលទ្ធផលទាំង 20 បូកបញ្ចូលគ្នា ហើយចែកនឹង20 យើងទទួលបាន PM។ យើងប្រៀបធៀប P1, P2,….P20 ជាមួយ PM±7,5%។
តាមវិធីនេះ យើងទទួលបាន ៖"

A Confirmity of weight of hard capsules / la conformité de poids
des gélules ដែលមាន PM ≥ 300 mg
B Uniformity of weight of hard capsules / l'uniformité de poids
des gélules ដែលមាន PM ≥ 300 mg
C Uniformity of weight of hard capsules / l'uniformité de poids
des gélules ដែលមាន PM ≥ 300 mg
D Average weight of hard capsules / la masse moyenne des gélules
ដែលមាន PM < 300 mg

88 "យើងថ្លឹង hard capsule / gélule ទាំងមូល បន្ទាប់មកចាក់ម្សៅថ្នាំចេញហើយបោសសំបក hard capsule / gélule ឲ្យស្អាតមុន នឹងថ្លឹង រួចធ្វើផលសងរវាងម៉ាស hard capsule / gélule ទាំងមូល និងម៉ាសសំបក hard capsule/gélule។ ធ្វើដដែលៗ 20ដងលើ 20 hard capsules / gélules យើងទទួលបាន P1, P2,….P20 បន្ទាប់មក យើងយកលទ្ធផលទាំង 20 បូកបញ្ចូលគ្នា ហើយចែកនឹង20 យើងទទួលបាន PM។ យើងប្រៀបធៀប P1, P2,….P20 ជាមួយ PM±10%។
តាមវិធីនេះ យើងទទួលបាន ៖"

A "Confirmity of weight of hard capsules / la conformité de poids
des gélules ដែលមាន PM ≥ 300 mg
B Average weight of hard capsules / la masse moyenne des gélules
ដែលមាន PM ≥ 300 mg
C Uniformity of weight of hard capsules / l'uniformité de poids
des gélules ដែលមាន PM < 300 mg
D Average weight of hard capsules / la masse moyenne des gélules
ដែលមាន PM < 300 mg

Gélule ទំហំ 0 អាចផ្ទុកបាន ៖

A 0,12 ml
B 0,50 ml
C 0,70 ml
D 0,92 ml

នៅក្នុង Uniformity of weight of hard capsule / l’uniformité de masse des gélules ដើម្បីសនិ្នដ្ឋានថាទម្ងន់របស់ hard capsule/gélule ដែលមានទម្ងន់មធ្យម ≥ 300mg ថាត្រឹមត្រូវ ដ៏រាបណា ៖

A ទម្ងន់និមួយៗនៃhard capsule / gélules ទាំងមូល ទាំង20គ្រាប់ ត្រូវ
ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ [PM-7,5%, PM+7,5%]
B ទម្ងន់នីមួយៗនៃ hard capsule/gélules ទាំងមូល 18គ្រាប់ ត្រូវស្ថិត
នៅក្នុងចន្លោះ [PM-7,5%, PM+7,5%] ហើយ2គ្រាប់ទៀត ត្រូវស្ថិតនៅក្នុង
ចន្លោះ[PM-15%, PM-7,5%] និង [PM+7,5%, PM+15%]
C ទម្ងន់របស់ម្សៅដែលផ្ទុកក្នុង hard capsule/gélule នីមួយៗ ក្នុង
ចំណោម hard capsule/gélules 20គ្រាប់ ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ [PM-
15%,PM+15%]
D ទម្ងន់របស់ម្សៅដែលផ្ទុកក្នុង hard capsule / gélule នីមួយៗ ក្នុង
ចំណោម hard capsules / gélules 18គ្រាប់យ៉ាងតិច ត្រូវស្ថិតនៅក្នុង
ចន្លោះ[PM-7,5% ,PM+7,5%] ហើយម៉ាសរបស់ម្សៅដែលផ្ទុកក្នុង hard
capsule / gélules 2គ្រាប់ទៀតយ៉ាងច្រើន ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ [PM-
15%, PM-7,5%] និង [PM+7,5%, PM+15%]

តើគេត្រូវប្រើ hard capusle / gélule ចំពោះកូនក្មេងតូចៗតាមរបៀបណា ដែលប្រសើរជាងគេ ?

A រំលាយ hard capsule / gélule ទាំងមូលនៅក្នុងទឹកទើបឲ្យក្មេងផឹក
B បើក hard capsule / gélule ហើយរោយម្សៅថ្នាំក្នុង hard capsule /
gélule នោះ លាយជាមួយអាហាររបស់ក្មេង
C ឲ្យក្មេងលេប hard capsule / gélule ទាំងមូល
D កិន hard capsule / gélule ឲ្យម៉ដ្ឋទើបលាយទឹកឲ្យក្មេងផឹក

តួនាទីរបស់ paraffine នៅក្នុងការផលិត soft capusle / capsule molle តាមរយៈ procedure drop by drop / procédé à la goutte គឺ៖

A ធ្វើឲ្យសំបក capsule ទន់
B សំរួល និងរក្សាទ្រង់ទ្រាយ spherical / sphérique និងការពារកុំឲ្យ
capsule ស្អិតជាប់គ្នា
C ការពារ capsule ទល់នឹងពន្លឺ
D ការពារ capsule ទល់នឹងសំណើម

ខាងក្រោមនេះ គឺជាវិធីផលិតកាប់ស៊ុលរលាយក្នុងពោះវៀន (Enteric capsule / capsule gastro-résistante) លើកលែងតែ៖

A ស្រោប capsule ទាំងមូលដោយហ្វ៊ីមរលាយក្នុងពោះវៀន (Enteric
soluble / gastro-résistant)
B ស្រោប capsule ទាំងមូលដោយ acétophtalate de cellulose
C ស្រោបគ្រាប់ម្សៅតូចៗដែលត្រូវបំពេញកាប់ស៊ុល ដោយហ្វ៊ីមដែលរលាយ
ក្នុងពោះវៀន
E ចម្លើយ (B) , (C) , (D)

ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបសំអាត hard capsule / gélule លើកលែងតែ៖

A ការបឺតដោយម៉ាស៊ីនសំរាប់ coat / pelliculer
B ការគ្រលែង capsule / gélule ក្នុងថង់ស្បៃវែង
C ការបឺតដោយប្រើម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់
D ការលាងជាមួយនឹង volatile solvent / solvant volatile

Sorbitol ជំនួសឲ្យ glycerine / glycérine នៅក្នុងរូបមន្តនៃសំបក capsule ដើម្បី ៖

A បង្កើន ​(Hygroscopioc character/caractère hygroscopique) របស់
glycerine / glycérine
B បង្កើន (Hydrophobe character/caractère hydrophobe) របស់
glycerine/glycérine
C បន្ថយ (Hygroscopioc character/caractère hygroscopique) ជ្រុល
របស់ glycerine / glycérine
D បន្ថយ (Hydrophile character/caractère hydrophile) របស់
glycerine / glycérine

Iron oxide/oxyde de fer ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងរូបមន្តរបស់ hard capsule/gélule ជា៖

A Desagregation agent / agent de desagregation
B Preservative / conservateur
C Colorant
D Diluant

នៅក្នុង Pharmacy / officine យើងបំពេញ hard capsule / capsule dure ដោយប្រើឧបករណ៍ ៖

A Alternative compressing / comprimeuse alternative
B Vis sans fin
C Hard capsuler / gélulier
D Piller / Pilulier

បរិមាណទឹកនៅក្នុងសំបក hard capsule / gélule មាន ៖

A 2 - 5 %
B 12 - 15 %
C 22 - 25 %
D 32 - 35 %

Sorbitol អាចជំនួស gelatine / gélatine មួយផ្នែក នៅក្នុងរូបមន្តនៃសំបក hard capsule / gélule យើងប្រើវា៖

A ក្រោមទំរង់ជា poudre fine
B ក្រោមទំរង់ជា solution of 70% / solution à 70%
C ទុកវាឲ្យរីកក្នុងទឹកពី 2-3 ម៉ោង
D ដាក់វាក្នុង Water bath / Bain Marie ក្តៅឧណ្ហៗ

នៅក្នុងរូបមន្តនៃសំបក soft capsule / capsule molle តើសារធាតុផ្សំមួយណាដែលមានបរិមាណច្រើនជាងគេ?

A ទឹក
B Glycerine / glycérine
C Gelatine / gelatin
D Titane dioxide / dioxide de titane