Are you smart? (3)

Are you smart? (3)

Ghcufufdldogsigskgsitaitaitakgzlhxlhxhlxohxdlxvkzgoskgsogsogstiatiatiatisgosgkzhzhxhsysywyaydufjfjd

published on April 2719 responses 4
Next »
1/6

Are u smart

Yes
No
2/6

Ur brain good yes?

Yes
No
3/6

How ur brain

Good
Bad
4/6

Ur brain ok?

STOP ASKING THIS
Yes
5/6

Ifjdysoyitdhlsysyodohdhlbdhlskgsigsiteyoshpdjdjxjddudkgsgisgkdhxjcjxhzgogzogsgoshoxhxhdhshitsgoshdhdhsohsohshoshldhhdhlsoshoos

umm
Umm
UMM
UmMmMm
6/6

Find the word egctoons
Sgaigskgsgosggsosgksogskgsogskgsogagiagiao
Sogsogsegctoonssyodoydoydoydoysyosoysoyoy
Dogsogsosogsogsgosgososogogsosysososyosey
Isosgisosgodogsgsgosgosgosgosgosgtoxogsgo

Ok
Found it
Where